Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
HÜKÜMLÜ TUTUKLU REHBERİ

HÜKÜMLÜ / TUTUKLU REHBERİ

Bir dünya hayatı yaşıyoruz. İyiliklerin ve kötülüklerin iç içe olduğu bir dünya hayatı. İyilikleri yapan insanlar, kötülükleri işleyenler de onlar. Çünkü insan, mükemmel değildir, hata da yapabilir. Dünyada yüzde yüz iyi insan olmadığı gibi, yüzde yüz kötü insan da yoktur. Dışarıda yaşayanlara mükemmel insan denilemeyeceği gibi, ceza infaz kurumlarında olanlara da kötü demek yanlıştır. Çünkü; ceza infaz kurumlarına girmek, bir an için iradeye hakim olamama, öfkeye, hırsa mağlup olma neticesinde meydana gelmektedir. Ne olursa olsun, insan hangi sebepten kurumda bulunursa bulunsun ümitsiz olmamalıdır. Buradaki günler de geçicidir. Dışarıda seni yepyeni bir hayat bekliyor. Önemli olan burada geçecek olan zamanı iyi kul­lanmak, bir meslek öğrenme imkânı varsa onu de­ğerlendirmektir. Sana  sabır diliyoruz. Bir şikâyetin olduğu takdirde bu kitapçık da yer alan bütün şikayet yollarını kullanabilirsin. Geçmiş olsun diyor, kurum ve tahliye sonrası yaşamında sağlıklı ve başarılı olmanı gönülden diliyoruz.
A. KURUMA GELİŞ VE NAKİL İŞLEMLERİ
Can güvenliğin için gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla hasımlık ya da benzeri bir tehlikeye sahip olup olmadığını kurum personeline söylemen gerekir. Kuruma kabul işlemlerin tamamlanıncaya ve yerleştirileceğin yer belirleninceye kadar kabul bölümünde kalman gerekir. Kabul bölümünde kalacağın süre üç günü geçemez. Kuruma kabul sırasında üstün ve beraberinde getirdiğin eşya öngörülen   usule göre  aranır. Sadece kurum yönetiminin izin verdiği eşyalarını yanında bulundurabilirsin. Kuruma kabulün sırasında banyo yapabilir, traş olabilir, çamaşır ve giysilerini temizleriyle değiştirebilirsin. Yanında temiz çamaşır, giysi ve temizlik malzemesi yoksa, bu ihtiyaçların kurum yönetimince karşılanır. Doktor tarafından muayene edilir, gerekli görülmesi hâlinde aşı olabilirsin. Beraberinde getirdiğin ve kullanman gereken bir ilaç varsa bu ilacı kullanıp  kullanmayacağına  veya  nasıl  kullanacağına  kurum doktoru karar verir. Sınıflandırılmanda, yerleştirileceğin oda veya koğuşun tespitinde, hakkında uygulanacak iyileştirme programının belirlenmesinde yararlanılmak üzere mesleğin, eğitimin ve benzeri  konularda sorulan soruları cevaplandırmalısın. Daha sonra oda veya koğuşuna yerleştirilme işlemin  yapılır. Kuruma girişin,  tutulduğun  veya  nakledildiğin yer hakkında talebin hâlinde,  kurum yönetimi tarafından  yakınlarına haber verilir.
B. YÜKÜMLÜLÜKLER
Hapis cezanın yerine getirilmesine katlanma ve bu amaçla düzenlenen infaz rejimine uygun tutum ve davranışlar içinde bulunmakla  yükümlüsün. Ceza infaz kurumunun güvenlik ve iyileştirme programlarına tam bir uyum göstermekle yükümlüsün. Her ne amaçla olursa olsun bilerek kendi yaşamını ve bedensel bütünlüğünü tehlikeye düşürecek eylemlere girişmekten kaçınmalısın. Sağlığının korunması  ve salgın hastalıkların önlenmesi   için  gerekli  ve  alınmış  tedbirlere   uymak,  kişi   sağlığı  için   tehlike doğuran durumları derhal kurum  yönetimine  bildirmek,   kendinin ve içinde yaşadığın ortamın  temizliğine  uygun  davranışlar  göstermek    zorundasın. Ayrıca hem kendinin hem de kurumdaki diğer kişilerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek eylemlerden kaçınmalısın. Barındırıldığın odayı, kurum binasını, idarece sana bırakılanları düzenli bir biçimde kullanmalı ve bu eşyalarla birlikte diğer kişilere ait eşyayı da özenle korumalısın. Okuma-yazma bilmiyorsan veya ilkokul mezunu değilsen; ceza infaz kurumlarında açılan okuma-yazma kursları ile yetişkinler II. kademe eğitimi başarı kurslarına katılmak zorundasın. Meslek sahibi değilsen, bir meslek öğrenmen amacıyla kurum imkânları ölçüsünde, belirlenen ücret karşılığında atölye veya iş yurtlarında çalıştırılabilirsin. Tüm zamanını, kurum yönetimince belirlenen iyileştirme programına uyarak geçirmelisin. Kurumda görevli tüm personel ile hükümlü ve tutuklulara karşı saygılı davranmalısın. Kılık ve kıyafetinin toplum içinde alışılmış hâlin dışında olmamasına, kişisel temizliğine, kaldığın oda veya koğuşun, özellikle tuvalet, banyo gibi ortak kullanım alanlarının  temizliğine özen göstermelisin. Kullandığın mekânların temizliğinde diğer hükümlü ve tutuklular ile birlikte görev ve sorumluluk almalısın. Kurum içinde kullanılmak üzere verilen kimlik kartını üzerinde   bulundurmalısın. Cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçlarını kurumda ve kurum dışında bulunduramaz ve kullanamazsın. Uçucu, uyuşturucu ve alkollü içecekleri kullanamaz; kumar oynamaya yarayan aletleri, kurumda, kurum dışında ve üzerinde bulunduramaz ve kullanamazsın. Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerde belirtilenler ile bu mevzuata aykırı olmamak koşuluyla, kurum yönetimi tarafından belirlenen  diğer kurallara da uymak zorundasın.
C.HAKLAR
1.AVUKAT VE NOTERLE GÖRÜŞME HAKKI

Avukat veya müdafi tutmayı arzu ettiğinde, kurum yönetimi sana yardımcı olur ve gerekli kolaylığı sağlar. Kanunlarda belirtilen istisnalar dışında, hükümlü isen, vekâletname olmadan avukatla ancak tatil günleri dışında ve mesai saatleri içinde en çok üç kez, tutuklu isen, vekaletname aranmaksızın müdafi ile her zaman; konuşulanları başkalarının duyamayacağı, ancak; görüşmenin görevlilerce izlenebileceği bir ortamda, açık ziyaret usulüne tâbi olarak görüşebilirsin. Tatil günleri dışında ve mesaî saatleri içinde bu iş için ayrılan yerlerde noterle görüşebilirsin. Eğer bir vekalet vermen söz konusu ise hangi konuda kime vekalet verdiğini tam olarak anla ve gerek duyuyorsan,  vekil tayin ettiğin kişiyle ceza infaz kurumunda noter huzurunda görüşme talebinde bulunabilirsin.

 
2.ZİYARETÇİ KABUL HAKKI
Haftada bir kez olmak üzere, üçü kapalı, biri açık ayda dört  kez görüş hakkına sahipsin. Eşin, annen, baban, büyükannen ve büyükbaban, çocukların, torunların, kardeşlerin, gelinlerin, damatların, kayınbiraderlerin, baldızların, yengelerin, eniştelerin, görümcelerin, kayınvaliden, kayınpederin,  kayınvalidenin anne ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocukları, büyükanne ve büyükbabanın anne ve babaları, torun çocukların, kardeşlerinin çocukları ve eşleri ile  amcaların, halaların, dayıların, teyzelerin ve bunların eşleri, vasin ve kayyımın ile kapalı ziyaret; annen, baban, eşin, çocukların ve torunların ile açık ziyaret şeklinde mevzuatta  belirtilen esas ve usullere göre  görüşebilirsin. Ayrıca, bayram ve özel günlerde annen, baban, eşin, çocukların, torunların ve kardeşlerinle Bakanlık tarafından verilen ziyaret izinleri çerçevesinde açık görüş yapabilirsin. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma cezan infaz edilmekte ise sadece resmî ve yetkili merciler ile avukatların ve yasal temsilcilerinle görüşebilirsin. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü değilsen; kuruma kabulünde veya kurumda iken zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek üzere, ad ve adreslerini bildirdiğin en fazla üç kişi tarafından,  çalışma saatleri içinde ziyaret edilebilirsin. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüysen; sadece  eşin, çocukların, torunların, torunlarının çocukları, annen, baban, büyükannen, büyükbaban, büyükanne ve büyükbabanın anne ve babaları,  kardeşlerin ve vasin dışında ziyaretçi kabul edemezsin. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüysen; 15 günde bir  olmak üzere, biri açık, diğeri kapalı görüş biçiminde, ayda iki kez görüşme yapabilirsin. Kınama cezası dışında kaldırılmamış disiplin cezan varsa, bu süreler içinde açık görüşten faydalanamazsın. Ancak koşullarının uyması durumunda kapalı görüş yapabilirsin. Yabancı uyruklu isen, talebin halinde vatandaşı olduğun ya da ülkenizin yararını koruyan Devletin konsolosluk görevlileri tarafından ziyaret edilebilirsin.
3.SÜRELİ VE SÜRESİZ  YAYINLARDAN YARARLANMA HAKKI     
Kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyen, müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsamayan, mahkeme kararı ile yasaklanmamış olan, her türlü kitap, dergi ve gazeteyi okuyabilir, kütüphaneden yararlanabilirsin.
4.EĞİTİM HAKKI
AİO (Açık İlköğretim Okulu) ve AÖL (Açık Öğretim Lisesi) kurs ve sınavlarına ücretsiz olarak; üniversiteye giriş (ÖSS-YDS) sınavları, Açık Öğretim Fakültesi ve üni­versitelerin ara, yıl sonu ve bütünleme sınavları ile ÖSYM tarafından yapılan diğer sınavlara ücretini ödeyerek katılabilirsin. Kurum içinde verilecek iş ve meslek eği­timi kurslarına katılabilir, başarılı  olman hâlinde sertifika alabilirsin. Müftülük görevlileri veya “Din ve Ahlâk Bilgisi” dersi öğretmenleri tarafından verilen ders ve konferanslara katılabilirsin. İdare tarafından düzenlenen tiyatro, resim, karikatür, şiir yarışmaları,   spor karşılaşmaları, el becerisi, folklor, sine­ma, müzik, lisân kursları, konser, konferans, münazara ve bilgi yarışmalarına aktif olarak katılabilir veya izleyebilirsin. Eğitimle ilgili her türlü problemin için Eğitim Servisinden yardım talep edebilirsin. Kütüphanede bulunan kitaplardan ve kurumdaki bütün eğitim imkânlarından yararlanabilirsin. Çalışma esaslarını belirten koşullara, kurumun fiziki ortamına ve iç güvenliğine uygun hareket etmek koşuluyla ifade özgürlüğü çerçevesinde yayın etkinliklerinde bulunabilirsin.
5.İBADET HAKKI
Mensup olduğun dinin ibadetlerini, düzeni bozmayacak ve çalışmayı engellemeyecek biçimde serbestçe yerine getirebilirsin. İbadette kullanılan eşyayı, dinî yaşamın bakımından zorunlu olan kitap ve  eserleri temin ve bulunduğun yerlerde muhafaza edebilirsin. Bu konuda kurum yönetiminden imkânlar çerçevesinde her türlü yardımı alabilirsin.
6.PSİKO- SOSYAL YARDIM ALMA HAKKI
Kişisel, ruhsal, duygusal ve sosyal so­runlarının çözümü için gö­revli psikolog ve sosyal çalışmacılara başvurup yardım alabilirsin. Ayrıca psiko-sosyal yardım servisinde görevli uzmanlardan, her türlü talep ve şikâyetlerini hangi makamlara ve ne şekilde yapacağın konusunda bilgi edinebilirsin.
7.SAĞLIK VE TEDAVİ HAKKI
Her türlü sağlık problemin nedeniyle kurum doktoruna ve diş hekimine muayene olabilir ve sağlık görevlisinden de tedavi sürecinle ilgili gerekli bilgiler alabilirsin. Ceza infaz kurumunda mevcut sağlık ve tedavi im­kânlarından ve gerektiğinde diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından yararlanabilirsin.
8.ÇALIŞMA VE SİGORTALI OLMA HAKKI
Kurum hekimi tarafından ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğun belirlendiğinde ve meslek sahibiysen; isteğin hâlinde kurum imkânları ölçüsünde, ücret karşılığında ceza infaz kurumları bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılabilirsin. Bu hâlde yalnız iş kazası ile meslek hastalıkları, analık ve hastalık sigorta kollarında sigorta hakkın bulunmakta olup, ayrıca malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları bakımından Sosyal Sigortalar Kanununda öngörülen şartları taşıman hâlinde isteğe bağlı sigortalı olabilirsin.

9.TELEFON   VE  DİĞER    İLETİŞİM     ARAÇLARI    İLE     HABERLEŞME   HAKKI
İdare ve gözlem kurulu kararı ile telefon görüşme hakkın kısıtlanmamışsa, idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile mevzuatta belirlenen esas ve usullere göre görüşme yapabilirsin. Telefon görüşmelerin idarece dinlenir ve kayıt altına alınır. Açık ceza infaz kurumundaysan; ücretli telefonlarla serbestçe görüşme yapabilirsin. Altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölümleri, ağır hastalıkları veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılırsın. Kurum yönetiminin kontrolünde olmak koşuluyla adına gönderilen mektup, faks ve telgrafları alabilir ve ücretlerini karşılamak suretiyle diğer kişilere gönderebilirsin. Resmî mercilere göndereceğin mektuplar denetime tabî tutulmaz.
10.RADYO, TV YAYINLARI İLE İNTERNETTEN YARARLANMA HAKKI
İdare ve gözlem kurulu kararı ile radyo, televizyon ve internetten yararlanma hakkın kısıtlanmamışsa, cihaz ve kurulum bedelini ödemen ve idare tarafından senin adına satın alınması koşuluyla; kurumunda merkezî yayın sistemi bulunuyorsa  bu  sisteme bağlı olarak, bulunmuyorsa idarece  alınacak önlemler dahilinde radyo ve televizyon yayınlarını izleyebilirsin. Eğitim ve iyileştirme programları gerekli kıldığı takdirde, denetim altında ilgili mevzuat  çerçevesinde internetten yararlanabilirsin.
11.İYİ  HÂLLİ  OLMANIN SAĞLADIĞI  HAKLAR
Hükümlüysen; ceza infaz kurumunun düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içtenlikle uyduğun, haklarını iyi niyetle kullanarak yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğin, uygulanan iyileştirme programlarına göre de toplumla bütünleşmeye hazır olduğun idare ve gözlem kurulunca  tespit edildiğinde hakkında iyi hâl kararı verilebilir. Hakkında iyi hâl kararı alınırsa; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde koşullu olarak salıverilebilir, açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilir, izin haklarını kullanabilir, iş yurtlarında ve kurum iç hizmetlerinde çalışabilir, ziyaretçi görüşlerinden ve telefon görüşmelerinden  yararlanabilirsin.
12.NAKİL HAKKI
İlgili mevzuat çerçevesinde  ve talebin doğrultusunda  konumuna uygun diğer bir ceza infaz kurumuna nakledilebilirsin.Kendi isteğinle nakledildiğin kurumda eğitim-öğretim ve hastalık nedeniyle  nakil hariç bir yıl kalmak zorundasın. Yabancı uyrukluysan; vatandaşı olduğun ülkenin “Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşme”ye veya Türkiye ile akdedilmiş iki taraflı anlaşmaya taraf olması koşuluyla, sen veya yasal temsilcin vasıtasıyla,  anılan Sözleşme veya anlaşmaya dayanarak, Adalet Bakanlığına hitap eden bir dilekçe ile ülkene nakledilmeni talep edebilirsin. Taraflar arasında başka türlü kararlaştırılmadıkça, nakil masrafları talep eden devlet tarafından karşılanacaktır. Nakil masraflarını karşılamak istiyorsan, bu masrafları sen veya yasal temsilcilerin aracılığıyla Türkiye’de Adalet Bakanlığı adına açılan hesaba yatırabilirsin.
13. HEDİYE KABUL ETME HAKKI
Mensup olduğun dinin  bayram günlerinde, yılbaşında ve nüfus kaydında belirtilen doğum gününde dışarıdan gönderilen kitap ve giyim eşyasını, açık ceza infaz kurumundaysan, cins ve miktarı kurum müdürü tarafından belirlenen hediyeleri  kabul edebilirsin.
14.ODADA KİŞİSEL EŞYA BULUNDURMA HAKKI
Kapalı ceza infaz kurumundaysan; “Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlü ve Tutukluların Koğuş, Oda ve Eklentilerinde  Bulundurabilecekleri Kişisel Eşya, Gıda, Tıbbî Malzeme ve Diğer İhtiyaç Maddelerine Dair Yönetmelikte belirtilenleri koğuş veya odanda bulundurabilirsin. Açık  ceza infaz  kurumundaysan, yukarıda belirtilen Yönetmelikte sayılanlara ek olarak; ceza infaz kurumunun güvenliğini tehdit etmemek ve kanunlara aykırı olmamak koşuluyla cins ve miktarı idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen giyim, gıda ve diğer eşyalarını koğuş veya odanda bulundurabilirsin.
15.İZİN HAKKI
Mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dâhilinde mazeret izni, özel izin veya iş arama izni kullanabilirsin.
Özgürlüğü bağlayıcı cezanın 1/5’ini iyi hâlli geçirmen şartıyla; annen, baban, eşin, kardeşin veya çocuğunun ölümü; bunlardan birisinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hâlleri ya da deprem, su baskını, yangın gibi felâketler nedeniyle zarara uğradıklarını belgelendirilmen koşuluyla mazeret izni,
Açık ceza infaz kurumunda bulunman veya kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanman hâlinde, ailen ile bağlarını sürdürmeni ve güçlendirmeni ya da dış dünya ile uyumunu sağlamak amacıyla yılda en çok üç kez olmak üzere, her defasında yol hariç üç güne kadar özel izin, Ceza infaz kurumlarında hükümlülük sürenin en az altı ayını kesintisiz geçirmen ve koşullu salıverilmene bir ay kalması hâlinde iş bulman için çalışma günleri içinde sekiz saate kadar iş arama izni, alabilirsin.

16.ŞİKAYET HAKKI
Her türlü dilek ve şikâyetlerini; denetim organları olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanlığına, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına, Cumhuriyet başsavcılığına, infaz hâkimliğine ve izleme kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirebilirsin. Kurum yönetimine ve uygulamalara yönelik şikâyet ve dileklerini içeren mektuplarını, kapalı zarf içinde şikâyet kutularına atabilirsin. Bu mektupların yetkili mercilere iletileceğinden emin olabilirsin. İdarece yapılan bir işlem veya faaliyetin kanun, tüzük, yönetmelik   veya genelgelere aykırı olduğunu düşünüyorsan; işlem ve faaliyeti öğrendiğin tarihten itibaren 15 gün, herhalde yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde infaz hâkimliğine başvurabilirsin. İnfaz hâkimliğinin kararlarına karşı da bir hafta içinde ağır ceza mahkemesine itiraz edebilirsin. Bütün denetim organları ile özel olarak görüşebilir, talep ve şikâyetlerini serbestçe bildirebilirsin. Müracaatlarının sonucu sana bildirilir.
D.ÖDÜLLENDİRME
Kurum içindeki veya dışındaki genel durumun, iyileştirme programlarına ilgi ve uyumun, kurum düzenine karşı tutumun, sana verilen işlerdeki gayretin gibi beklenen davranış ve tutumları gösterdiğin takdirde mevzuat çerçevesinde ödüllendirilirsin.
Ödüllendirilecek davranışların;
a-) Katılman gereken iş, eğitim, öğretim vb. faaliyetlere devamsızlıkta bulunmaman,
b-) Davranışların ile arkadaşlarına ve çevrene iyi örnek olman,
c-) Kurum içi ve dışındaki sportif, sanatsal ve sosyal faaliyetlerde veya yarışmalarda başarılı olman,
d-) İyileştirme faaliyetlerinde gösterdiğin davranışlarla bu çalışmalara katkıda bulunman,
e-) Kurumun araç, gereç ve donanımlarını koruma ve kullanmada örnek davranışlar sergilemen,
f-) Başkalarının veya kendinin sağlık ve güvenliğini korumada gereken  özeni göstermen.
 

E. DİSİPLİN CEZALARI VE DİSİPLİN TEDBİRLERİ
I. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR HAKKINDA VERİLECEK DİSİPLİN CEZALARI

Kurumda, düzenli bir yaşamın sürdürülmesi, güvenliğin ve disiplinin sağlanması bakımından kanun, tüzük, yönetmelikler ile idarenin uyulmasını emrettiği veya gerekli kıldığı davranış ve tutumları, kusurlu olarak ihlâl ettiğinde, eyleminin niteliği ile ağırlık derecesine göre hakkında aşağıda belirtilen disiplin cezaları uygulanır.

1. Kınama
Eyleminin kötü niteliğinin ve uygunsuzluğunun açıklanması ve tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesidir.
Bu cezayı gerektiren eylemler şunlardır:
a-) Mektuplarda tehdit, hakaret ve sövme gibi çirkin ifadeler kullanmak.
b-) Hükümlü ve tutuklulara karşı edep ve nezakete aykırı şekilde konuşmak veya davranışlarda bulunmak.
c- ) İdareden habersiz mektup göndermek.
d-) Görevlilere hediye vermek veya buna kalkışmak.
e-) Görevlilere herhangi bir taahhütte bulunmak.
f- ) İdarece belirtilen miktardan fazla para bulundurmak.
g-) Hükümlü-tutuklu kimliğini yanında bulundurmamak.
h-) Yatma plânına uymamak.
ı-) Ceza infaz kurumlarının duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya afiş yapıştırmak.
j-) İdarece verilen eşya ve benzeri şeyleri kötü kullanmak.
k-) Kişisel temizliğe veya çevre temizliğine dikkat etmemek.
l-) İdarece alınan sağlık önlemlerine uymamak.
m-) Kurumda gereksiz gürültü yapmak.

2. Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma
Bir aydan üç aya kadar süreyle kurumun kültürel ve spor etkinliklerine katılmaktan yoksun bırakılmandır.
Bu cezayı gerektiren eylemler şunlardır:
a-) İdarenin izni olmaksızın yasak yerlere girmek.
b-) Eğitim yerini terk etmek.
c-) Eğitimi savsaklamak.
d-) Olumsuz davranışa yönelik gruplaşmaya  neden olmak  veya bu amaca yönelik gruba katılmak.
e-) Kurum görevlilerine karşı uygunsuz söz sarf etmek veya davranışta bulunmak.
f-) Çıkar sağlamak amacıyla hükümlü ve tutuklulara veya kurum  görevlilerine eşya vermek veya satmak.
g-) Açlık grevi yapmak.

3. Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma
Kurum yönetiminde ücret karşılığı çalıştığın işten bir aydan üç aya kadar yoksun bırakılmandır.
Bu cezayı gerektiren eylemler şunlardır:
a-) İş elbisesini giymemek.
b-) İş yerini izinsiz terk etmek.
c-) İş yerindeki çalışma yönergelerine uymamak.
d-) İşte gerekli özeni göstermemek veya işin gereği olan özeni göstermemek.
e-) Başkalarının ciddiyetle çalışmalarını engellemek.
f-) İşte kullanılan aletleri ve gereçleri kasten bozmak.
g-) İş yerini veya çalışanları dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarıyla tehlikeye düşürmek veya bunlara ağır zarar vermek.
h-) İşi kasten kötü yapmak veya gerektiği hâlde çalışmamak.

4. Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma  veya kısıtlama
Bir aydan üç aya kadar mektup, faks ve telgraf almak ve yollamaktan, televizyon izlemekten, radyo dinlemekten, telefon etmekten ve diğer iletişim araçlarından yararlanmaktan tamamen veya kısmen yoksun bırakılmandır.
Bu cezayı gerektiren eylemler şunlardır:
a-) Protesto amacıyla idarece verilen yemeği topluca almama eylemine katılmak.
b-) Kurum işyurdu yönetim kurulunca uygun görülen işte çalışmamak.
c-) Herhangi bir şeyi protesto amacıyla veya idareye karşı toplu olarak sessiz direnişte bulunmak.
d-) Odalarda, eklentilerinde ve diğer alanlarda ilâç ve gıda maddesi stoku yapmak.
e-) Gereksiz olarak marş söylemek veya slogan atmak.
  
Adına gelen mektup, faks ve telgraflar, disiplin cezasının infazından sonra sana verilir. Aynı türden olsa bile sonraki disiplin cezasının infazına bu işlem yapılmadan başlanamaz. Annen, baban, eşin, çocukların ve kardeşlerinin ölümü veya ağır hastalıkları ve doğal afet hâllerinde yapman gereken haberleşmelerle resmî ve yetkili merciler ve avukatınla ilişkilerinde bu madde hükmü uygulanmaz.

5. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
Bir aydan üç aya kadar ziyaretçi görüşüne çıkarılmamandır.
Bu cezayı gerektiren eylemler şunlardır:
a-Sayım yapılmasına karşı çıkmak.
b-Aramaya karşı çıkmak.
c-Sevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak.
d-Kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak.
e-Hükümlü ve tutukluların haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve iş yurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum hekimince muayene ve tedavi edilmelerini, avukat tayin etmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalarını her ne suretle olursa olsun engellemek, hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik etmek, bu yolda talimat vermek, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas olanaklarını engellemek.
f- Kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak.
Resmî ve yetkili merciler ile avukatların ve yasal temsilcilerinle görüşmelerinde bu madde hükmü uygulanmaz.      
  
6. Hücreye koyma   
Açık havaya çıkma hakkın saklı kalmak üzere geceli gündüzlü yalnız olarak bir hücreye konulman ve her türlü temastan yoksun bırakılmandır. Bu ceza her defasında yirmi günü geçemez.
Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:
a-) Kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar vermek.
b-) Tünel kazmaya teşebbüs etmek.
c-) Firara teşebbüs etmek.
d-) Hükümlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtmak veya isyana  kalkışmak.
e-) Hükümlü ve tutukluları daha az cezayı gerektiren şekilde kasten yaralamak.
f-) Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriyle başka işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek için oluşturulan gruplara katılmak veya  bunlarla dayanışma içinde olmak.
g-) Aşağıdaki onbir günden yirmi güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerden (g) bendinde belirtilenler dışında kalıp da Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna uygun olarak yasaklanmış bulunan her türlü eşya, araç, gereç veya malzemeyi ceza infaz kurumlarına sokmak, bulundurmak, kullanmak.
h-) Sayım ve aramalar  ile yukarıda ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma başlığı altındaki (e) bendinde belirtilen faaliyetlere  şiddet kullanarak engel olmak veya buna kalkışmak.
ı-) Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine  rüşvet teklif etmek veya vermeye kalkışmak.
j-) Kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak.
k-) Kuruma, kurum görevlilerine veya hükümlü ve tutuklulara ait şeyleri çalmak veya bunlara kasten zarar vermek.
l-) İzin süresini özürsüz olarak en fazla iki gün geçirmek.
m-) Hükümlü ve tutukluların beslenmelerini engellemek, açlık grevine ve ölüm orucuna teşvik veya ikna etmek, bu yolda talimat vermek.

Onbir günden yirmi güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:
a-) İsyan çıkartmak.
b-) Kuruma ağır zarar vermek.
c-) Kasten yangın çıkarmak.
d-) Adam öldürmek veya öldürmeye kalkışmak.
e-) Hükümlü ve tutukluları kasten veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamak ile görevlileri her türlü kasten yaralamak.
f-) Cinsel saldırıda veya çocuklara karşı cinsel istismarda bulunmak, bu suçlara kalkışmak veya cinsel tacizde bulunmak.
g-) Her türlü ateşli silâh, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı, bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza, her türlü zehir ve uyuşturucu ilâç ve madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik haberleşme aracını kuruma sokmak, bulundurmak, kullanmak.
h-) Görevlileri veya hükümlü ve tutukluları rehin almak.
ı-) Firar etmek veya tünel kazmak.
j-) Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriyle başka işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek için nüfuz kullanarak grup oluşturmak.
k-) Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret ve benzeri eşyayı kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.
l-) Suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.
m-) Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermek.
Hücreye koyma cezasının infazı sırasında, resmî ve yetkili merciler ve avukatın ile görüşmene engel olunmaz ve günde bir saat açık havada bulunabilme hakkından mutlaka yararlandırılırsın, ayrıca kitap okuyabilirsin.

II. DİSİPLİN CEZASI KARARLARININ ALINMA USULÜ VE TEBLİĞİ
Hakkında disiplin soruşturması açıldığında mutlaka savunman alınır.
Disiplin  kurulu kararı sana  derhâl tebliğ edilir.

III. DİSİPLİN CEZASI KARARLARINA KARŞI ŞİKAYET
Disiplin kurulunun disiplin cezalarına ilişkin kararlarının haksız  olduğu kanısındaysan, infaz hâkimine kararın sana tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde şikâyet yoluyla başvurabilirsin.
İnfaz hakimliğinin kararlarına karşı da  bir hafta içinde ağır ceza mahkemesine itiraz edebilirsin.

IV. DİSİPLİN CEZALARININ KALDIRILMASI
Disiplin cezalarının tamamı infaz edilip kaldırılmadıkça koşullu salıverilme işlemin yapılmaz.Hakkındaki disiplin cezasının, infaz edildiği tarihten itibaren kaldırılmasında ve iyi hâlin kazanılmasında aşağıda belirtilen süreler esas alınır;
a-) Kınama cezası onbeş gün,
b-) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası bir ay,
c-) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası üç ay,
d- )Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası üç ay,
e- )Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası üç ay,
f-) Hücreye koyma cezası, 1-10 gün arasında ise altı ay, on bir gün ile yirmi gün arasında ise bir yıl,
g-) Hücre cezasına karşılık ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, (f) bendinde belirtilen süre,       
Sonunda disiplin cezası almaman ve iyi hâlli olman koşuluyla (a) ve (b) bentlerinde belirtilen cezaların kurum en üst amiri tarafından, diğer bentlerde belirtilen cezaların,  kurumun en üst amirinin önerisi ve disiplin kurulu kararıyla kaldırılır.

V. DİSİPLİN TEDBİRLERİ
Hakkında disiplin soruşturması yapılması hâlinde, kurum yönetimi, soruşturma süresince odanı, koğuşunu, iş ve çalışma yerini değiştirebilir, seni kurumun başka kesimine nakledebilir veya diğer hükümlülerden ayırabilir ya da gerekli gördüğü diğer tedbirleri alabilir.

Adres

Yürekli Mahallesi 5595 sokak.NO:20 Posta Kodu :01220 Sarıçam/ADANA

Telefon

0322 385 33 31-32

FAX:0322 385 33 29

E-Posta

adana.ftcikisaretadalet.gov.tr